Calendari de pagaments

 

Aclariments:

Tots aquells rebuts domiciliats de quota tributària d’import igual o superior al que disposa l’ordenança fiscal corresponent es fraccionen d’ofici en els terminis i les dates indicades. Les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost (1 de gener) no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat podran fer-ho, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari, o fins la data indicada en l’ordenança fiscal del tribut o la general de gestió del seu municipi. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.