Atenció al contribuent

Podeu contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari de XALOC a través del següent telèfon:

 • 972 900 251
 • (+34) 972 900 251 (trucades des de l’exterior)

A través d’aquest centre podeu estalviar temps i desplaçaments per fer consultes i tràmits relatius a:

 • Informació general sobre XALOC que consta al web i a la seu electrònica.
 • Informació sobre formes de pagament: mitjançant entitats financeres i servei de línia oberta i, en el seu cas, per TPV virtual.
 • Informació general respecte tots els tributs i taxes: subjectes passius, exempcions, bonificacions, tarifes …
 • Informació general sobre cadastre: documentació i efectes.
 • Informació sobre la carpeta electrònica ciutadana.
 • Informació sobre la notificació electrònica, els certificats digitals i els consentiments per relacionar-se electrònicament amb XALOC.
 • Informació sobre la tramitació de la identificació de conductor via seu electrònica.
 • Informació sobre la tramitació, l’anul·lació i consultes referents a la cita prèvia per atenció presencial a una oficina.
 • Informació sobre el deute.
 • Informació sobre casos d’embargament de compte corrents, sou, béns immobles, vehicles i Hisenda.
 • Sol·licituds de domiciliacions de tributs: informació dels mitjans per realitzar la domiciliació.
 • Sol·licituds de canvi de domicili fiscal: informació dels mitjans per realitzar el canvi de domiciliació.
 • Sol·licitud de reemissió de rebuts/cartes de pagament.
 • Sol·licitud de justificants i/o certificats tributaris i altra informació tributària.
 • Consulta sobre els tipus de recursos que es poden interposar davant un acte administratiu, així com els terminis i on s’han de presentar.
 • Consulta sobre la documentació requerida per demanar un pla de pagament, l’aixecament d’una retenció practicada sobre un compte corrent, una dació de pagament, la suspensió de l’execució d’un acte impugnat …
 • Consulta de rebuts i unitats fiscals.
 • Consulta de calendaris fiscals.
 • Consulta d’expedients en els procediments de gestió i/o recaptació següents:
  • Beneficis fiscals
  • Devolució d’ingressos indeguts
  • Plusvàlues
  • Recursos administratius
  • Expedients d’inspecció tributària
  • Expedients executius
  • Expedients sancionadors (en matèria de trànsit, urbanisme, civisme…).
  • Presentació de queixes i suggeriments

A tenir en compte:

 • XALOC no cobra res per les trucades al CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari)
 • El preu de la trucada pot variar segons la xarxa des de la qual es truca sigui fixa o mòbil