Informació del contribuent

 • Ordenances fiscals de vehicles 2015
 • Altra informació

  Lloc de pagament

  En Caixes i Bancs del municipi que vulguin, sempre que tinguin establiment en les comarques del Ripollès i la Cerdanya.

  Forma de pagament

  Mitjançant el tríptic que rebran els contribuents que no tenen domiciliats llurs pagaments.

  En cas de no haver rebut el tríptic, qualsevol oficina de “La Caixa”, podrà expedir un duplicat presentant el DNI del subjecte passiu. També podeu dirigir-vos al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès per tal de poder corregir l’adreça i els tornaran a enviar un duplicat del tríptic.