Perfil de contractant

L’Ajuntament de Das, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

La informació d’aquesta pàgina es troba en una web externa. A continuació us indiquem l’enllaç perquè hi navegueu. Segurament s’obrirà en una altra pestanya, després només cal que torneu a aquesta pestanya per seguir navegant per la web.

Perfil de contractant