Promoció al Pla de Tartera amb un habitatge de protecció oficial

Al nucli de Tartera es realitza una promoció que inclou un habitatge de protecció oficial.

Per poder optar-hi, t’has d’inscriure prèviament al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

Aquest registre permet facilitar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la màxima transparència. Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre ells.

La inscripció al Registre es pot realitzar en qualsevol moment. La inscripció té una vigència d’un any i és renovable.

Documentació:

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb un *), és:

  1. Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada per tots els membres de la unitat de convivència.
  2. Fotocòpies del DNI i el NIE de tots els membres de la unitat de convivència (*).
  3. Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable.
  4. Certificat d’empadronament, amb la indicació de la data d’alta (*).
  5. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.) (*).

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, les persones separades o divorciades han d’aportar el conveni regulador de la separació o el divorci i la sentència que l’aprova.

Requisits: