Subvencions

Subvencions Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per l’execució d’obres i consolidació d’immobles de notable valor cultural.

Aquest any 2023, l’Ajuntament de Das ha rebut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), l’import de 25.892,99€ per a les obres de rehabilitació de l’església de Sant Llorenç, que s’han executat durant aquest 2023.

Subvencions de la Diputació de Girona – DIPSALUT

2023

Aquest any 2023, l’Ajuntament de Das ha rebut de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), l’import de 12.360,15€ corresponent a la subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT) per la instal·lació d’un turbidimetre i pH-metre i el telecontrol de clor, ph i terbolesa al dipòsit de capçalera Plans de Das de la ZS Das, per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà.

                          dipugi1

Subvencions del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la gestió forestal sostenible

2023

Durant l’exercici 2023 l’Ajuntament de Das ha estat beneficiari per a les actuacions de:

  • “Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (Annex 2)” per un import de 13.380,24 € dins de l’expedient CE21500522, corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris.
  • “Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles eco-sistèmics (Annex 4)” per un import de 15.217,71€ dins de l’expedient CE41510322, corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris.

Subvencions de la Diputació de Girona

dipugi1

2023

  • Aquest any 2023, l’Ajuntament de Das ha pogut destinar 2.184,05€ concedits en la subvenció per a actuacions municipals per nevades, de la Diputació de Girona, en substitució de la fulla llevadora de neus frontal de 3m per una de nova.
  • L’ajuntament de Das ha rebut de la Diputació de Girona la subvenció per a actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2023 línia 1, per import de 3.000€. Gràcies a aquesta subvenció s’ha pogut instal·lar 730 metres de tanca ramadera i pas canadenc a la muntanya de Das. El cost dels treballs ha estat de 4.604,22€
  • Aquest any 2023, l’Ajuntament de Das ha pogut destinar 8.420,39€ concedits en la subvenció per a actuacions municipals per nevades, de la Diputació de Girona, en reparació de maquinaria, adquisició de carburant i adquisició de potassa i anticongelant.
  • Gràcies a les subvencions del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, per import de 33.814,70€, i del Fons econòmic extraordinari, per import de 20.718,37€, de la Diputació de Girona per l’any 2022, l’Ajuntament de Das ha pogut finalitzar les obres exteriors del local social.

  • Gràcies a les subvencions del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, de la Diputació de Girona per l’any 2023, s’han rebut, 5.967,30 euros per a sufragar les despeses de la festa major; 1.100 euros per actuacions de millora en els camins rurals de Das; 647,88 euros pel leasing de la impressora multifunció de les oficines municipals. 10.000,00 euros, per l’intent d’estabilització de la plaça de secretaria-intervenció.

2022

L’Ajuntament de Das ha pogut dotar la pick-up municipal d’una pala llevaneus i un salador, gràcies a la subvenció per a nevades per l’any 2022, per import de 18.506,95 €

2021

Gràcies a la Diputació de Girona, i a les subvencions per actuacions municipals per a nevades per l’any 2021, l’ajuntament de Das ha pogut adquirir i instal·lar una sitja de sal per import de 28.875,50 euros, dels quals la Diputació a subvencionat el 95% (27.096,70 euros).