Ple

El Ple està format pels següents membres:

 • Enric Laguarda Pons (Alcalde)
 • María Teresa García Casamitjana (Tinent d’alcalde)
 • Montserrat Romans Porcar(Tinent d’alcalde)
 • Xavier Rovira Terricabras (Tinent d’alcalde)
 • Jordi Forga Palau (Tinent d’alcalde)
 • Agustí Tarrats Galan
 • Montserrat Alavedra Berenguer
 • Competències del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Convocatòries de Plens

  Les convocatòries es publicaran en el seu respectiu moment al tauler d’edictes

 • Calendari de Plens

  CALENDARI DE PLENS ORDINARIS LEGISLATURA 2023/2026

  18/09/2023

  18/12/2023

  19/03/2024

  18/06/2024

  17/09/2024

  17/12/2024

  18/03/2025

  17/06/2025

  16/09/2025

  16/12/2025

  17/03/2026

   

   

 • Actes del Ple