Comissió Especial de Comptes

La composició de la comissió especial de comptes, estarà integrada pels membres següents:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui, del grup polític municipal Som Das.

Vocals: Tres membres representants del grup polític municipal Som Das:

  • Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana.
  • Sra. Montserrat Romans Porcar
  • Sr. Jordi Forga Palau

Un membre representant del grup polític municipal Junts per Das:

  • Sr. Agustí Tarrats Galan.

Secretari: El secretari de la corporació.