Cartipàs municipal

D’acord amb el principi de transparència i bon govern i en compliment del Capítol II del títol 2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de règim local, del Capítol I del títol 4 de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i dels articles 38 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, faigs públics els acords d’organització i funcionament del Consistori que l’Ajuntament de Das va adoptar en sessió plenària extraordinària de data 28 de juny de 2023:

 1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

Celebrar sessió ordinària el tercer dimarts dels mesos de març, juny, setembre i desembre a les 13.15 hores.

A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal, quan el dia fixat sigui festiu o que la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli o concorri qualsevol altra causa que ho aconselli es faculta a l’Alcalde per endarrerir o avançar les sessions ordinàries del Ple. No obstant això, el termini màxim entre dues sessions de Ple serà de tres mesos.

Facultar al Sr. Alcalde perquè signi tots els documents necessaris a l’efecte.

 

 1. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE DAS

L’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, nomenats per l’alcalde.

Establir que la Junta de Govern Local celebri sessions ordinàries el segon i quart dimarts de cada mes, a les 15.00 hores a la Sala d’Alcaldia de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal, quan el dia fixat sigui festiu o que la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli o concorri qualsevol altra causa que ho aconselli, es faculta a l’Alcalde per endarrerir o avançar les sessions.

Delegar en la Junta de  Govern  totes aquelles competències del Ple que no siguin indelegables.

Per decret d’alcaldia 69/2023 de 28 de juny del present s’ha procedit a nomenar membres de la Junta de Govern, els regidors/res següents de SOM DAS següents:

 • President: Enric Laguarda Pons
 • Membres titulars:
  • Primer tinent d’alcalde:. Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana.
  • Segon tinent d’alcalde: Sra. Montserrat Romans Porcar
 • Membres suplents:
  • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Xavier Rovira Terricabras
  • Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Forga Palau

Delegar en la Junta de Govern totes aquelles competències del Alcalde que no siguin indelegables.

 1. NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE DAS

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 67/222, de data 26 de juny 2023, l’alcalde de l’Ajuntament de Das, va resoldre:

Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, a les regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen i de conformitat amb l’establert a l’article 58.2 del ROM. S’entendrà que accepten tàcitament el seu càrrec si no presenten la seva renúncia expressa en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament:

 •  Primer tinent d’alcalde:. Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana.
 • Segon tinent d’alcalde: Sra. Montserrat Romans Porcar
 • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Xavier Rovira Terricabras
 • Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Forga Palau

 És funció dels Tinents d’Alcalde substituir l’Alcalde  per ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i  prerrogatives  i  ser, alhora, responsables dels actes de govern  dictats durant  la substitució. Igualment els correspondrà exercir transitòriament  la  Presidència de la Corporació o la  seva  representació  quan  hi hagi alguna causa que impedeixi  la  presència personal de l’Alcalde, a l’hora de sessions o actes concrets.

 1. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES ÀREES DE GOVERN

Crear les Àrees de Govern següents:

 1. Àrea d’alcaldia i coordinació general i governació: Enric Laguarda Pons
 2. Àrea de Govern d’Urbanisme, Obres i Serveis Públics, Patrimoni i Servei d’aigua municipal: Maria Teresa Garcia Casamitjana,  Montserrat Romans Porcar, Xavier Rovira Terricabras i Jordi Forga Palau.
 3. Àrea de Govern de Medi Ambient, Agricultura: Maria Teresa Garcia Casamitjana, Montserrat Romans Porcar, Xavier Rovira Terricabras i Jordi Forga Palau.
 4. Àrea de Govern d’Economia i Hisenda: Maria Teresa Garcia Casamitjana, Montserrat Romans Porcar, Xavier Rovira Terricabras i Jordi Forga Palau.
 5. Àrea de Govern de Cultura, Ensenyament, Igualtat, Festes i Joventut: Maria Teresa Garcia asamitjana, Montserrat Romans Porcar, Xavier Rovira Terricabras i Jordi Forga Palau.
 6. Les delegacions efectuades als  regidors  referits abasten  la  facultat  de dirigir i  fer  funcionar  els  serveis corresponents,   exclosa  la  facultat  de  dictar  i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers